Panevėžio būstas Panevėžio būstas

Panevėžio būstas Panevėžio būstas

Panevėžio būstas Panevėžio būstas

Stovėjimo vietų rezervavimas

Automobilių stovėjimo vietos rezervuojamos įmonėms, įstaigoms, organizacijoms, biudžetinėms įstaigoms, Panevėžio miesto savivaldybės administracijai (toliau – juridiniai asmenys) prie jų buveinės (veiklos) vietų.

Veiksmų, reikalingų automobilių stovėjimo vietai rezervuoti, eiliškumas:

-juridiniai asmenys, norintys rezervuoti automobilių stovėjimo vietas, pateikia paraišką Savivaldybės administracijos Miesto infrastruktūros skyriui; paraiškoje nurodoma aikštės / gatvės vieta, rezervuojamų automobilių stovėjimo vietų skaičius (jeigu norima rezervuoti automobilių stovėjimo vietas nurodant tik Rezervuotojo pavadinimą) ir automobilių, kuriems rezervuojamos stovėjimo vietos, markė, modelis, valstybiniai numeriai (jeigu norima rezervuoti automobilių stovėjimo vietas konkrečiai transporto priemonei);

-rezervuotojas, gavęs Savivaldybės administracijos Miesto infrastruktūros skyriaus rašytinį pritarimą ir Savivaldybės administracijos patvirtintą kelio ženklų, žyminčių rezervuotas automobilių stovėjimo vietas, išdėstymo schemą, turi:

  -savo lėšomis įrengti kelio ženklą „Rezervuota stovėjimo vieta“ ir kitas technines eismo reguliavimo priemones, nurodytas schemoje. Nurodyti veiksmai turi būti atlikti per 30 kalendorinių dienų nuo suderintos schemos pateikimo Rezervuotojui dienos;

  -nedelsdamas informuoti rinkliavos operatorių apie kelio ženklo ir kitų privalomų techninių eismo reguliavimo priemonių įrengimą;

  -sudaryti su rinkliavos operatoriumi Savivaldybės administracijos direktoriaus nustatytos formos automobilių stovėjimo vietų rezervavimo sutartį;

  -sumokėti visą arba dalimis Sutartyje nurodytą rinkliavos dydį;

Vienai rezervuotai automobilių stovėjimo vietai išduodamas leidimas nuo 1 (vieno) iki 12 (dvylikos) mėnesių ir galioja tik tam laikotarpiui, už kurį yra sumokėta rinkliava pagal Rezervuotojo ir rinkliavos operatoriaus Sutartyje numatytas sąlygas;

Išduotas leidimas suteikia teisę automobilį statyti tik leidime nurodytoje vietoje; 

Leidimą, suteikiantį teisę statyti automobilį rezervuotoje stovėjimo vietoje leidime nurodytu adresu iki nurodytos datos, privaloma pritvirtinti ant priekinio stiklo keleivio pusėje vidinėje apatinėje dalyje iš lauko gerai matomoje vietoje taip, kad ant leidimo spausdinama informacija būtų gerai įskaitoma iš lauko pusės;

Rezervuotojas, rezervavęs stovėjimo vietas nurodant tik Rezervuotojo pavadinimą, pats vykdo rezervuotoje vietoje stovinčių automobilių kontrolę;

Kai Rezervuotojui išduotas leidimas su jame nurodytais automobilio indentifikavimo duomenimis, automobilių stovėjimo vietų kontrolę vykdo Rinkliavos operatorius savo darbo metu ir tik apmokestintose automobilių stovėjimo vietose.

UAB "Panevėžio būstas"
Kodas: 147146333
PVM kodas: LT471463314
Marijonų g. 36 - 3, Panevėžys
Tel./faksas 8 45 465907
El.paštas: panbustas@panbustas.lt

Darbo laikas

I -V   8.00 - 16.45 val.
V      8.00 - 15.30 val.
Pietūs:   12.00 - 12.30 val.

Avarinė tarnyba

Tarnyba iškviečiama: 8-45 46 58 21

Darbo laikas: I - VII 8.00 - 20.00