Panevėžio būstas Panevėžio būstas

Panevėžio būstas Panevėžio būstas

Panevėžio būstas Panevėžio būstas

Nuostatai

PATVIRTINTA

Panevėžio miesto savivaldybės

tarybos 2013 m. vasario 28 d.

sprendimu Nr. 1-30

VIETINĖS RINKLIAVOS AUTOMOBILIŲ VALDYTOJAMS (VAIRUOTOJAMS) UŽ NAUDOJIMĄSI MOKAMOMIS AUTOMOBILIŲ STOVĖJIMO VIETOMIS PANEVĖŽIO MIESTE NUOSTATAI

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Vietinės rinkliavos automobilių valdytojams (vairuotojams) už naudojimąsi mokamomis automobilių stovėjimo vietomis Panevėžio mieste nuostatai (toliau – nuostatai) parengti vadovaujantis Lietuvos Respublikos rinkliavų įstatymu.

2. Vietinė rinkliava už naudojimąsi Panevėžio miesto savivaldybės (toliau – Savivaldybė) tarybos nustatytomis mokamomis vietomis automobiliams statyti (toliau – vietinė rinkliava) yra Savivaldybės tarybos nustatyta privaloma įmoka visų kategorijų ir klasių motorinių transporto priemonių ir jų priekabų (toliau – automobiliai) valdytojams (vairuotojams), galiojanti Panevėžio miesto savivaldybės teritorijoje Savivaldybei priklausančiose ar valdytojo teise valdomose viešojo naudojimo teritorijose (gatvėse, automobilių stovėjimo aikštelėse).

3. Vietinė rinkliava renkama tik nuostatų 1 priede nustatytose vietose. Šios vietos suskirstytos į rinkliavos zonas, kuriose esančiose vietose automobiliams statyti renkama Savivaldybės tarybos nustatyta vietinė rinkliava.

4. Šia vietine rinkliava siekiama reguliuoti transporto eismo srautus, skatinti alternatyvius kelionių būdus, pagerinti visuomeninių objektų, įstaigų ir įmonių, esančių ne tik centrinėje miesto dalyje, pasiekiamumą, aplinkos ekologinę būklę. Vietinė rinkliava pradedama rinkti atsižvelgiant į viešąjį ir gyventojų interesus, eismo saugumą.

5. Nustatytų mokamų automobilių stovėjimo vietų ženklinimą, stovėjimo vietas žyminčių kelio ženklų statymą (perkėlimą), laiko apskaitos bilietų automatų įrengimą (pagal parengtą ir su Savivaldybės administracija suderintą bilietų automatų išdėstymo schemą) ir priežiūrą, vietinės rinkliavos surinkimą, administravimą, atlieka įstatymų nustatyta tvarka parinktas vietinės rinkliavos operatorius (toliau – rinkliavos operatorius), sudaręs sutartį su Savivaldybės administracija. Rinkliavos operatorius išduoda leidimus statyti automobilius rezervuotose automobilių stovėjimo vietose, gyventojų ir komercinių patalpų savininko (valdytojo), elektra varomų automobilių leidimus, sudaro sutartis dėl automobilių stovėjimo vietos (-ų) rezervavimo, taip pat atlieka kitas Savivaldybės pavestas funkcijas ir užduotis.

6. Nustatytų mokamų stovėjimo vietų priežiūrą (dangų remontas, valymas) vykdo Savivaldybės administracija nustatyta tvarka. Informaciją apie automobilių stovėjimo vietų būklę Savivaldybės administracijai teikia rinkliavos operatorius.

7. Vietinės rinkliavos mokėjimo kontrolę organizuoja vietinės rinkliavos operatorius ir Savivaldybės administracija, vietinės rinkliavos administravimą kontroliuoja Savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba.

8. Daugiabučio gyvenamojo namo teritorijoje esančių automobilių stovėjimo vietos gali būti priskirtos konkrečiai zonai, kurioje taikoma vietinė rinkliava už naudojimąsi Savivaldybės tarybos nustatytomis mokamomis vietomis automobiliams statyti. Tvarka, kurioje nurodyta, ar yra galimybė daugiabučio gyvenamojo namo teritorijoje esančias automobilių stovėjimo vietas priskirti konkrečiai zonai, nustatoma Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu (toliau – Daugiabučių tvarkos aprašas). Vietinės rinkliavos transporto priemonių valdytojams (vairuotojams) už naudojimąsi mokamomis automobilių stovėjimo vietomis Panevėžio mieste organizavimo komisija (toliau – komisija), vadovaudamasi Daugiabučių tvarkos aprašu, priima sprendimą dėl galimybės priskirti daugiabučio gyvenamojo namo teritorijoje esančias automobilių stovėjimo vietas konkrečiai zonai. Savivaldybės taryba priima sprendimą dėl vietinės rinkliavos rinkimo už automobilių stovėjimą daugiabučio gyvenamojo namo teritorijoje.

9. Vietinė rinkliava įskaitoma į Savivaldybės biudžetą.

10. Šiuos nuostatus tvirtina, juos keičia ir papildo Savivaldybė taryba.

II SKYRIUS

VIETINĖS RINKLIAVOS MOKĖTOJAI

 

11. Vietinės rinkliavos mokėtojai yra automobilių valdytojai (vairuotojai), kurie naudojasi Savivaldybės tarybos nustatytose vietinės rinkliavos zonose esančiomis mokamomis automobilių stovėjimo vietomis ir rezervuotomis automobilių stovėjimo vietomis.          

12. Vietinė rinkliava netaikoma (išskyrus rezervuotas automobilių stovėjimo vietas):

12.1. automobiliams, pažymėtiems asmens su negalia automobilio statymo kortele, išduota Asmens su negalia teisių apsaugos agentūros prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, kuriomis vyksta asmenys, turintys teisę naudotis asmens su negalia automobilių statymo kortele;

12.2. priešgaisrinės apsaugos, policijos, medicinos pagalbos ir kitų specialiųjų (avarinių), miesto gatves tiesiančių, miesto gatves, požemines komunikacijas ir pastatus remontuojančių ir prižiūrinčių tarnybų (įmonių, bendrovių) specialiosioms transporto priemonėms, pažymėtoms skiriamaisiais ženklais, specialiaisiais šviesos ir garso signalais;

12.3. Savivaldybės administracijos Viešosios tvarkos skyriaus ir įstatymų nustatyta tvarka paskirto juridinio asmens darbuotojų, vykdančių vietinės rinkliavos mokėjimo kontrolę, jų darbo metu, transporto priemonėms, pažymėtoms skiriamaisiais ženklais;

12.4. vietoms automobiliams statyti prie valstybinės reikšmės kelių, taip pat vietoms, kurias nustato Lietuvos Respublikos Vyriausybė, atsižvelgdama į saugumą, tarptautinį protokolą ar kitus viešuosius interesus užtikrinančius reikalavimus;

12.5. Lietuvos Respublikos Prezidento ir Vyriausybės kortežų automobiliams ir automobiliams su diplomatiniais valstybinio numerio ženklais;

12.6. automobiliams prie valstybės įstaigų, institucijų ir tarnybų jų lėšomis pažymėtuose
5–15 m gatvės ruožuose (juridiniai asmenys, norintys gauti suderinimą savo lėšomis pažymėti gatvės atkarpas ir dėl norimos pažymėti atkarpos ilgio nustatymo, pateikia paraišką Savivaldybės administracijos Miesto infrastruktūros skyriui);

12.7. Savivaldybės ar kitų organizacijų atstovams, organizuojantiems nekomercinius renginius, vykstančius apmokestintose automobilių stovėjimo vietose, kurios renginių metu naudojamos kitoms reikmėms. Organizuojamų renginių organizatorius privalo turėti Savivaldybės administracijos renginių komisijos išduotą leidimą renginiui organizuoti;

12.8. Lietuvos Respublikos vadovybės apsaugos tarnybos automobiliams, naudojamiems saugomų asmenų ir (ar) saugomų objektų apsaugai;

12.9. automobilių, kuriems nuostatuose nustatyta tvarka išduotas elektroninis elektromobilio leidimas (toliau – elektromobilio leidimas), vairuotojams (valdytojams);

12.10. mokykliniams autobusams, paženklintiems vaikų vežimo skiriamaisiais ženklais.

III SKYRIUS

VIETINĖS RINKLIAVOS MOKĖJIMO TVARKA

13. Nustatyto dydžio rinkliavos mokėjimo būdai:

13.1. mokamose automobilių stovėjimo zonose įrengtuose stovėjimo laiko apskaitos bilietų automatuose (toliau – bilietų automatas); sumokėjus nustatyto dydžio mokestį, išduodamas bilietas, suteikiantis automobilių valdytojui teisę biliete nurodytą laiką stovėti jo automobiliui;

13.2. mobiliuoju telefonu išsiuntus nustatytos formos ir turinio trumpąją žinutę savo mobiliojo ryšio operatoriui, jei pasirašyta atitinkama sutartis tarp rinkliavos ir mobiliojo ryšio operatorių; (atsiskaitant trumpąja žinute ar mobiliąja programėle rinkliavos mokėtojui gali būti taikomas papildomas paslaugos mokestis);

13.3. mobiliąja programėle (atsiskaitant mobiliąja programėle rinkliavos mokėtojui gali būti taikomas programėlės paslaugos mokestis, kurio dydis nurodomas prie kiekvienos mobiliosios programėlės paslaugos aprašymo);

13.4. banko pavedimu už nuolatinį bilietą, gyventojo ir komercinių patalpų savininko (valdytojo) leidimą ar naudojimąsi rezervuotomis automobilių stovėjimo vietomis;

13.5. grynaisiais pinigais ar banko kortele atvykus į rinkliavos operatoriaus padalinį už nuolatinį bilietą, gyventojo ir komercinių patalpų savininko (valdytojo) leidimą ar naudojimąsi rezervuotomis automobilių stovėjimo vietomis;

13.6. banko pavedimu, grynaisiais pinigais ar banko kortele atvykus į rinkliavos operatoriaus padalinį už vietinę rinkliavą, nustatytą Nuostatų 29.5–29.13 ir 29.16–29.18 papunkčiuose.

14. Vietinę rinkliavą transporto priemonės valdytojas (vairuotojas) moka tokia tvarka:

14.1. Automobilio valdytojas (vairuotojas) privalo iš anksto pasirūpinti vietinės rinkliavos mokėjimo priemonėmis (grynaisiais pinigais – monetomis, banko mokėjimo kortelėmis ar mobiliojo ryšio priemonėmis). Mokėjimo priemonių neturėjimas neatleidžia nuo prievolės mokėti vietinę rinkliavą, t. y. įvykdyti atitinkamo kelio ženklo reikalavimą.

14.2. Automobilio valdytojas (vairuotojas), pastatęs automobilį mokamoje stovėjimo vietoje, privalo per 5 minutes įsigyti stovėjimo bilietą arba sumokėti trumpąja žinute ar mobiliąja programėle per mobiliojo ryšio operatorių.

14.3. Jei rinkliava mokama bilietų automatu, tai turi būti atlikta arčiausiai prie automobilio esančiu automatu, jei automatas yra sugedęs, vietinę rinkliavą reikia sumokėti kitu būdu arba greta esančiu automatu; bilietų automato gedimas neatleidžia nuo prievolės mokėti vietinę rinkliavą; rinkliavos sumokėjimo tvarką, sugedus bilietų automatui, nustato rinkliavos operatorius.

14.4. Mokantys už automobilio stovėjimą per:

14.4.1. mobiliojo ryšio operatorių privalo išsiųsti mobiliojo ryšio operatoriaus nustatytos formos ir turinio trumpąją žinutę, tiksliai nurodyti automobilio valstybinį numerį ir vietinės rinkliavos zoną. Išsiuntęs žinutę, automobilio valdytojas (vairuotojas) privalo palaukti, kol gaus mobiliojo ryšio operatoriaus pranešimą apie atliktą mokėjimą, ir tik tada pasitraukti nuo automobilio;

14.4.2. mobiliąją programėlę automobilių valdytojai (vairuotojai), neatsitraukę nuo automobilio, siunčia užsakymą, kuriame nurodo automobilio valstybinį numerį ir vietinės rinkliavos zoną. Užsakymas laikomas įregistruotu vairuotojui iš ryšio operatoriaus gavus patvirtinimą. Automobilio valdytojas (vairuotojas) pranešimą apie automobilio stovėjimo pabaigos laiką siunčia (stabdo) įlipęs į automobilį prieš išvažiuodamas.

15. Vienkartinį (jeigu įsigyjant bilietą nebuvo nurodytas automobilio valstybinis numeris) ar nuolatinį automobilio stovėjimo bilietą (jeigu biliete yra nurodyti dviejų automobilių duomenys) automobilio valdytojas (vairuotojas) turi palikti automobilyje ant priekinio prietaisų skydelio taip, kad per priekinį automobilio stiklą būtų lengvai įskaitomi bilieto duomenys.

16. Pasibaigus automobilio stovėjimo biliete nurodytam stovėjimo laikui, kai už stovėjimą mokama bilietų automatu, automobilių valdytojai (vairuotojai) privalo nedelsdami, bet ne vėliau kaip per 5 minutes nuo apmokėto stovėjimo laiko pabaigos, papildomai sumokėti Nuostatų 29.1–29.4 papunkčiuose nustatytą vietinę rinkliavą arba išvykti iš mokamos stovėjimo vietos.

Pasibaigus apmokėtam stovėjimo laikui arba nutraukus užsakymą ir neišvykus iš mokamos stovėjimo vietos, kai už stovėjimą mokama naudojantis mobiliojo ryšio operatorių paslaugomis, privalo iš karto papildomai sumokėti Nuostatų 29.1–29.4 papunkčiuose nustatyto dydžio vietinę rinkliavą šiame punkte nustatyta tvarka arba išvykti iš mokamos stovėjimo vietos.

Pavėlavus papildomai sumokėti vietinę rinkliavą, sumokama Nuostatų 29.5 papunktyje nustatyto dydžio vietinė rinkliava per 20 darbo dienų nuo pranešimo gavimo dienos. Minėta vietinė rinkliava gali būti sumokama pavedimu per banką (privalomai nurodant automobilio valstybinį numerį ir gauto pranešimo registracijos numerį), grynaisiais pinigais arba banko kortele atvykus į rinkliavos operatoriaus padalinį.

17. Įjungta avarinė šviesos signalizacija neatleidžia automobilio valdytojo (vairuotojo) nuo vietinės rinkliavos mokėjimo.

18. Uždaro salono neturinčių automobilių (motociklų, kabrioletų ir t. t.) valdytojai (vairuotojai) vietinę rinkliavą moka bilietų automatu ir užtikrina bilieto išsaugojimą (pritvirtinimą) matomoje vietoje arba vietinę rinkliavą moka per mobiliojo ryšio operatorių, siųsdami trumpąją žinutę, ar mobiliąja programėle.

19. Asmenų su negalia automobilių statymo kortelę būtina palikti automobilio viduje ant priekinio prietaisų skydelio taip, kad per priekinį automobilio stiklą būtų lengvai įskaitomas kortelės numeris ir galiojimo data.

20. Jei automobilis užima daugiau nei vieną automobilio stovėjimo vietą, automobilio valdytojas (vairuotojas) turi sumokėti vietinę rinkliavą už visas užimamas vietas.

21. Sumokėta vietinė rinkliava nesuteikia teisės statyti automobilį draudžiamųjų kelio ženklų galiojimo zonoje ar kitaip nesilaikyti Kelių eismo taisyklių. Asmenų su negalia automobilių statymo kortelė nesuteikia teisės statyti automobilį rezervuotose automobilių stovėjimo vietose.

22. Kilus abejonių ar neaiškumų dėl vietinės rinkliavos mokėjimo, automobilio valdytojas (vairuotojas) turi kreiptis į rinkliavos operatorių. Rinkliavos operatoriaus informaciniais telefonais teikiama tik bendro pobūdžio informacija apie vietinės rinkliavos mokėjimo tvarką. Konkreti informacija apie padarytus pažeidimus, automobilius, asmenis ir t. t. teikiama tik rinkliavos operatoriaus patalpose, pateikus vairuotojo pažymėjimą ir automobilio registracijos liudijimą.

23. Automobilių valdytojams (vairuotojams), pakeitusiems automobilį ir turintiems galiojantį nuolatinį bilietą, nuolatinis bilietas naujam automobiliui išduodamas pateikus galiojantį nuolatinį bilietą, tokiam pat terminui, kuris buvo nurodytas galiojančiame nuolatiniame biliete. Įmonėms ar organizacijoms, rezervavusioms stovėjimo vietas ir pakeitusioms leidimuose nurodytus automobilius kitais, nauji leidimai automobiliams stovėti rezervuotose stovėjimo vietose išduodami pateikus prašymą rinkliavos operatoriui, nurodant kitų automobilių valstybinius numerius ir grąžinant keičiamus leidimus. Komercinių patalpų savininkams (valdytojams), pakeitusiems automobilį ir turintiems galiojantį leidimą, leidimas naujam automobiliui išduodamas pateikus galiojantį leidimą, tokiam pat terminui, kuris buvo nurodytas galiojančiame leidime. Už duomenų pakeitimą galiojančiame nuolatiniame biliete, rezervavimo vietą nurodančiame leidime ir komercinių patalpų savininko (valdytojo) leidime mokama Nuostatų 29.13 papunktyje nurodyta vietinė rinkliava. Nustatytos formos nuolatinius bilietus (2 priedas) išduoda rinkliavos operatorius.

24. Praradus nuolatinį bilietą, leidimą statyti automobilius rezervuotose stovėjimo vietose ar komercinių patalpų savininko (valdytojo) leidimą, dublikatas išduodamas automobilio valdytojui (vairuotojui) pateikus prašymą su nurodytomis bilieto ar leidimo praradimo aplinkybėmis. Nuolatinio bilieto ar leidimų statyti automobilius rezervuotose stovėjimo vietose ir komercinių patalpų savininkams (valdytojams) dublikatas išduodamas sumokėjus Nuostatų 29.13 papunktyje nurodytą vietinę rinkliavą.

IV SKYRIUS

AUTOMOBILIŲ STOVĖJIMO VIETŲ REZERVAVIMAS

 

25. Automobilių stovėjimo vietos rezervuojamos įmonėms, įstaigoms, organizacijoms, biudžetinėms įstaigoms, Savivaldybės administracijai (toliau – juridiniai asmenys) prie jų buveinės (veiklos) vietų.

26. Automobilių stovėjimo vietų rezervavimo veiksmų eiliškumas, sąlygos ir rezervavimo teisės panaikinimo tvarka:

26.1. Veiksmų, reikalingų automobilių stovėjimo vietai rezervuoti, eiliškumas:

26.1.1. juridiniai asmenys, norintys rezervuoti automobilių stovėjimo vietas (toliau šiame skyriuje – Rezervuotojas), pateikia paraišką Savivaldybės administracijos Miesto infrastruktūros skyriui; paraiškoje nurodoma aikštės / gatvės vieta, zona (jeigu norima rezervuoti automobilių stovėjimo vietą (-as) vietinės rinkliavos rinkimo zonoje), rezervuojamų automobilių stovėjimo vietų skaičius (jeigu norima rezervuoti automobilių stovėjimo vietas nurodant tik Rezervuotojo pavadinimą) ir automobilių, kuriems rezervuojamos stovėjimo vietos, markė, modelis, valstybiniai numeriai (jeigu norima rezervuoti automobilių stovėjimo vietas konkrečiam automobiliui). Keliems Rezervuotojams, pateikusiems paraišką rezervuoti tą pačią (tas pačias) automobilių stovėjimo vietą (as), pirmenybė teikiama prašymus anksčiau pateikusiam Rezervuotojui. Nesant galimybės suteikti teisę rezervuoti paraiškoje nurodytą (-as) automobilių stovėjimo vietą (-as), Savivaldybės administracijos Miesto infrastruktūros skyrius gali siūlyti Rezervuotojui rezervuotis šalia
esančią (-as) arba kitą (-as) automobilių stovėjimo vietą (-as).

26.1.2. Rezervuotojas, gavęs Savivaldybės administracijos Miesto infrastruktūros skyriaus rašytinį pritarimą ir Savivaldybės administracijos patvirtintą kelio ženklų, žyminčių rezervuotas automobilių stovėjimo vietas, išdėstymo schemą (toliau – schema), turi:

26.1.2.1. savo lėšomis įrengti kelio ženklą „Rezervuota stovėjimo vieta“ (toliau – kelio ženklas) ir kitas technines eismo reguliavimo priemones, nurodytas schemoje. Šiame papunktyje nurodyti veiksmai turi būti atlikti per 30 kalendorinių dienų nuo suderintos schemos pateikimo Rezervuotojui dienos;

26.1.2.2. nedelsdamas informuoti rinkliavos operatorių apie kelio ženklo ir kitų privalomų techninių eismo reguliavimo priemonių įrengimą;

26.1.2.3. sudaryti su rinkliavos operatoriumi Savivaldybės administracijos direktoriaus nustatytos formos automobilių stovėjimo vietų rezervavimo sutartį (toliau – Sutartis);

26.1.2.4. sumokėti visą arba dalimis Sutartyje nurodytą rinkliavos dydį, apskaičiuotą pagal Nuostatų 29.9–29.11 papunkčiuose nustatytus rinkliavos dydžius;

26.1.3. rinkliavos operatorius per 3 (tris) darbo dienas nuo Rezervuotojo informavimo apie atliktus veiksmus, nurodytus 26.1.2.2 papunktyje, dienos, patikrina įrengtų kelio ženklų ir kitų techninių eismo reguliavimo priemonių atitikimą schemai ir esant atitikimui surašo kelio ženklų apžiūros aktą (akto formą nustato rinkliavos operatorius), priešingu atveju Rezervuotojas per 7 (septynias) kalendorines dienas nuo rinkliavos operatoriaus informavimo apie neatitikimus turi ištaisyti nustatytus neatitikimus ir inicijuoti procedūrą. Jei kelio ženklų apžiūros aktas dėl Rezervuotojo kaltės nepasirašomas ilgiau kaip per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo suderintos schemos pateikimo, rezervavimo teisės suteikimas laikomas negaliojančiu, o juridinis asmuo privalo pašalinti įrengtus kelio ženklus Nuostatų 26.4.2 papunktyje nustatyta tvarka ir terminais;

26.1.4. vietinė rinkliava, numatyta Nuostatų 29.9–29.11 papunkčiuose, taikoma nuo kelio ženklų apžiūros akto surašymo dienos;

26.1.5. rinkliavos operatorius, įsitikinęs, kad Rezervuotojas įrengė kelio ženklą ir kitas technines eismo reguliavimo priemones, nurodytas schemoje, sudarė Sutartį ir sumokėjo Sutartyje nustatytą rinkliavos dydį, per 2 darbo dienas išduoda Rezervuotojui nustatytos formos leidimus (3 ir 4 priedai) statyti automobilius rezervuotose stovėjimo vietose.

26.2. Nuostatų 26.1 papunktyje nurodyti veiksmai taikomi ir keičiant rezervuotų automobilių stovėjimo vietų skaičių (išskyrus punktus ir jų dalis, kurie pagal savo esmę negali būti taikytini).

26.3. Juridiniams asmenims, Savivaldybės nustatyta tvarka savo lėšomis įrengusiems automobilių stovėjimo vietas už jų valdomo sklypo ribų gatvių raudonųjų linijų ribose ar kitoje Savivaldybės valdomoje teritorijoje ir jas neatlygintinai perdavusiems Savivaldybės nuosavybėn, nesuteikiama teisė jas rezervuoti nemokamai. Šios vietos yra bendro naudojimo automobilių stovėjimo vietos ir minėti juridiniai asmenys gali šias vietas rezervuoti tik Nuostatuose nustatyta tvarka.

26.4. Automobilių stovėjimo vietų rezervavimo sąlygos:

26.4.1. automobilių stovėjimo vietos rezervavimo teisė juridiniams asmenims suteikiama (nesuteikiama) ar Rezervuotojams anksčiau suteikta teisė panaikinama, nustatomas (keičiamas) rezervuotų automobilių stovėjimo vietų galiojimo laikas atsižvelgiant į automobilių stovėjimo vietų poreikį ir siekį reguliuoti transporto eismo srautus, skatinti alternatyvius kelionių būdus, pagerinti gyvenamosios ir miesto aplinkos ekologinę būklę, eismo saugumą. Apie priimtą sprendimą panaikinti suteiktą teisę ar pakeisti rezervuotų automobilių stovėjimo vietų galiojimo laiką, jei pakeitimas atliekamas ne Rezervuotojo prašymu, jis informuojamas prieš 15 (penkiolika) kalendorinių dienų iki pakeitimo įsigaliojimo, išskyrus, jei teisės panaikinimas (pakeitimas) atliekamas dėl Rezervuotojo pažeidimų (vėlavimo mokėti vietinę rinkliavą ir pan.). Tokiu atveju Rezervuotojas informuojamas Nuostatų 26.4.7 papunktyje nurodyta tvarka ir terminais;

26.4.2. kelio ženklai, važiuojamosios dalies ženklinimas ir kitos techninės eismo reguliavimo priemonės nedelsiant, bet ne ilgiau kaip per 3 (tris) darbo dienas, pašalinamos Rezervuotojo lėšomis. Nesant galimybės nedelsiant pašalinti kelio ženklo ir kitų techninių eismo reguliavimo priemonių, Rezervuotojas nedelsdamas, bet ne ilgiau kaip per 1 (vieną) darbo dieną, uždengia savo lėšomis kelio ženklą iki jo pašalinimo;

26.4.3. juridiniams asmenims nustatytu laiku nepašalinus (neuždengus) Nuostatų 26.4.2 papunktyje nurodytų priemonių, rinkliavos operatorius nedelsdamas, bet ne anksčiau kaip po 3 (trijų) darbo dienų po priimto sprendimo panaikinti Rezervuotojui suteiktą automobilių stovėjimo vietų rezervavimo teisę, pašalina juridinio asmens įrengtą kelio ženklą ir kitas, jeigu buvo įrengtos, technines eismo reguliavimo priemones. Už šiame papunktyje minėtų eismo reguliavimo priemonių pašalinimą susidariusias išlaidas atlygina juridiniai asmenys, turėję teisę rezervuoti automobilių stovėjimo vietas. Kilus ginčui dėl minėtų išlaidų atlyginimo, jos išieškomos Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka;

26.4.4. vienai rezervuotai automobilių stovėjimo vietai išduodamas leidimas nuo 1 (vieno) iki 12 (dvylikos) mėnesių ir galioja tik tam laikotarpiui, už kurį yra sumokėta rinkliava pagal Rezervuotojo ir rinkliavos operatoriaus Sutartyje numatytas sąlygas;

26.4.5. išduotas leidimas suteikia teisę automobilį statyti tik leidime nurodytoje vietoje;

26.4.6. leidimą, suteikiantį teisę statyti automobilį rezervuotoje stovėjimo vietoje leidime nurodytu adresu iki nurodytos datos, privaloma pritvirtinti ant priekinio stiklo keleivio pusėje vidinėje apatinėje dalyje iš lauko gerai matomoje vietoje taip, kad ant leidimo spausdinama informacija būtų gerai įskaitoma iš lauko pusės;

26.4.7. rinkliavos operatorius, jei Rezervuotojas vėluoja sumokėti vietinę rinkliavą ilgiau kaip 3 (tris) darbo dienas, Rezervuotojui praneša Sutartyje nurodytu vienu iš informavimo būdų apie Sutarties sąlygų pažeidimą ir taikomas priemones, nurodytas Nuostatų 26.4.8 papunktyje;

26.4.8. Rezervuotojui, laiku nesumokėjus vietinės rinkliavos pagal Sutartyje nurodytas sąlygas, rinkliavos operatoriui mokami 0,02 (dviejų šimtųjų) procento dydžio delspinigiai už kiekvieną pavėluotą dieną nuo laiku nesumokėtos sumos. Delspinigiai mokami iki vietinės rinkliavos sumokėjimo dienos, bet ne ilgiau, kaip 30 kalendorinių dienų;

26.4.9. Rezervuotojas visiškai arba iš dalies atleidžiamas nuo atsakomybės mokėti delspinigius dėl ypatingų arba neišvengiamų aplinkybių – nenugalimos jėgos (force majeure), Rezervuotojo įrodytos pagal Lietuvos Respublikos civilinį kodeksą, jeigu Rezervuotojas nedelsdamas pranešė rinkliavos operatoriui apie kliūtį ir jos poveikį sutartinių įsipareigojimų vykdymui;

26.4.10. jei likus ne mažiau kaip 10 (dešimt) kalendorinių dienų iki Sutarties galiojimo pabaigos nepriimamas Savivaldybės administracijos ar rinkliavos operatoriaus sprendimas panaikinti suteiktą rezervavimo teisę ar iki šios datos Rezervuotojas nepareiškia pageidavimo nutraukti rezervavimo teisę arba sudaryti naują (pratęsti galiojančią) Sutartį kitam laikotarpiui – Sutarties galiojimo laikotarpis automatiškai pratęsiamas kitiems 12 (dvylikai) mėnesių (toks Sutarties pratęsimų skaičius nėra ribojamas), o pagal Rezervuotojo pateiktą naują prašymą pratęstam laikotarpiui išduodami nauji leidimai;

26.4.11. Rezervuotojas, norėdamas pakeisti duomenis galiojančiame rezervuotą automobilių stovėjimo vietą nurodančiame leidime ar gauti leidimo dublikatą, rinkliavos operatoriui pateikia prašymą ir sumoka šiuose Nuostatuose nustatytą rinkliavos dydį už duomenų pakeitimą galiojančiame rezervuotą automobilių stovėjimo vietą nurodančiame leidime ar leidimo dublikato išdavimą;

26.4.12. Rezervuotojas, rezervavęs stovėjimo vietas nurodant tik Rezervuotojo pavadinimą, pats vykdo rezervuotoje vietoje stovinčių automobilių kontrolę;

26.4.13. kai Rezervuotojui išduotas leidimas su jame nurodytais automobilio indentifikavimo duomenimis, automobilių stovėjimo vietų kontrolę vykdo Rinkliavos operatorius savo darbo metu ir tik apmokestintose automobilių stovėjimo vietose.

26.5. Savivaldybės tarybai pakeitus rezervavimo sąlygas, rinkliavos operatorius per 5 (penkias) darbo dienas informuoja Rezervuotoją apie pakeitimus. Rinkliavos operatorius gali inicijuoti Sutarties keitimą pagal priimtą sprendimą.

26.6. Automobilių stovėjimo vietų rezervavimo teisės panaikinimo tvarka:

26.6.1. anksčiau suteikta rezervavimo teisė panaikinama, jei vėluojama sumokėti vietinę rinkliavą už rezervuotas vietas ilgiau kaip 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų;

26.6.2. rinkliavos operatoriui Nuostatų 26.4.1 papunktyje nustatytais atvejais priėmus sprendimą panaikinti rezervavimo teisę Rezervuotojui arba suėjus Nuostatų 26.4.8 papunktyje nustatytam terminui, arba, jei sprendime nustatytas vėlesnis terminas, suėjus šiam terminui, Rezervuotojas netenka teisės rezervuoti automobilių stovėjimo vietų, ir nuo šio momento nebetaikoma vietinė rinkliava, nustatyta Nuostatų 29.9–29.11 papunkčiuose, išduoti leidimai netenka galios naikinamos rezervavimo teisės pagrindu. Jeigu naikinama rezervavimo teisė tik daliai Rezervuotojui suteiktų automobilių stovėjimo vietų, rinkliavos operatorius iki jų galiojimo pabaigos informuoja Rezervuotoją, kurių leidimų galiojimas naikinamas, o šiuos leidimus Rezervuotojas turi grąžinti rinkliavos operatoriui. Jei panaikinama rezervavimo teisė į visas Rezervuotojui suteiktas automobilių stovėjimo vietas, dėl kurių sudaryta Sutartis, rinkliavos operatorius inicijuoja Sutarties nutraukimą;

26.6.3. jei Rezervuotojas savo iniciatyva nori nutraukti visų jam suteiktų automobilio stovėjimo vietų, numatytų Sutartyje, rezervavimo teisę, Rezervuotojas pateikia pranešimą rinkliavos operatoriui ne vėliau kaip prieš 7 (septynias) kalendorines dienas iki Sutarties nutraukimo dienos. Jei pranešime bus nurodyta ankstesnė nutraukimo data, nei numatyta šiame papunktyje ar nebus nurodyta data, automobilio stovėjimo vietų rezervavimo teisės nutraukimas bus taikomas suėjus šiame papunktyje nurodytam terminui, ir nuo šio momento nebebus taikoma vietinė rinkliava, nustatyta Nuostatų 29.9–29.11 papunkčiuose, išduoti leidimai neteks galios.

 

V SKYRIUS

VIETINĖS RINKLIAVOS DYDŽIAI

 

27. Rinkliava renkama tik eurais.

28. Vietinės rinkliavos dydis diferencijuojamas pagal vietinės rinkliavos zonas, nustatytas šių nuostatų 1 priede. Sumokėjus vietinę rinkliavą suteikiama teisė naudotis Savivaldybės tarybos nustatyta mokama vieta automobiliui statyti nustatytą laikotarpį, atsižvelgiant į sumokėtą rinkliavą. Atskirais nuostatuose nustatytais atvejais teisė naudotis Savivaldybės tarybos nustatyta mokama vieta automobiliui statyti suteikiama iki rinkliavos sumokėjimo.

29. Nustatomi šie vietinių rinkliavų dydžiai pagal vietinės rinkliavos zonas:

29.1. už automobilio stovėjimą dvidešimt minučių raudonojoje zonoje – 0,20 Eur;

29.2. už kiekvienas papildomas dešimt minučių automobiliui stovint daugiau kaip dvidešimt minučių (mokant iš karto) raudonojoje zonoje – 0,10 Eur;  

29.3. už automobilio stovėjimą ne daugiau kaip vieną valandą žaliojoje zonoje – 0,30 Eur;

29.4. už kiekvienas papildomas dvidešimt minučių automobiliui stovint daugiau kaip vieną valandą (mokant iš karto) žaliojoje zonoje – 0,10 Eur;

29.5. už automobilio stovėjimą, nepriklausomai nuo tą dieną stovėto laiko, sumokant per 20 darbo dienų nuo išvykimo iš mokėjimo vietos:

29.5.1. raudonojoje zonoje – 10 (dešimt) Eur;

29.5.2. žaliojoje zonoje – 6 (šeši) Eur;

29.6. už nuolatinį bilietą vienam automobiliui stovėti mokamose stovėjimo vietose vieną mėnesį:

29.6.1. raudonojoje zonoje – 40 (keturiasdešimt) Eur;

29.6.2. žaliojoje zonoje – 23 (dvidešimt trys) Eur;

29.7. už nuolatinį bilietą vienam automobiliui stovėti mokamose stovėjimo vietose šešis mėnesius:

29.7.1. raudonojoje zonoje – 200 (du šimtai) Eur;

29.7.2. žaliojoje zonoje – 110 (vienas šimtas dešimt) Eur;

29.8. už nuolatinį bilietą vienam automobiliui stovėti mokamose stovėjimo vietose dvylika mėnesių:

29.8.1. raudonojoje zonoje – 380 (trys šimtai aštuoniasdešimt) Eur;

29.8.2. žaliojoje zonoje – 203 (du šimtai trys) Eur;

29.9. už juridinio asmens rezervuotą automobilio stovėjimo vietą mokamoje aikštelėje ar gatvėje vienam mėnesiui:

29.9.1. raudonojoje zonoje – 52 (penkiasdešimt du) Eur;

29.9.2. žaliojoje zonoje – 29 (dvidešimt devyni) Eur;

29.10. už juridinio asmens rezervuotą automobilio stovėjimo vietą prie įmonės ar įstaigos vienam mėnesiui (nemokamose automobilių stovėjimo vietose) – 29 (dvidešimt devyni) Eur;

29.11. valstybės ir Savivaldybės biudžetų išlaikomoms įmonėms, įstaigoms ir organizacijoms už rezervuotą joms priklausančio automobilio stovėjimo vietą vienam mėnesiui:

29.11.1. raudonojoje zonoje – 14 (keturiolika) Eur;

29.11.2. žaliojoje zonoje – 7,20 (septyni eurai 20 ct) Eur;

29.12. už kriminalinę žvalgybą vykdančių institucijų (subjektų) ir Lietuvos Respublikos prokuratūros tarnybinių automobilių nuolatinį bilietą vienam automobiliui stovėti raudonojoje ir žaliojoje zonose esančiose mokamose automobilių stovėjimo vietose dvylika mėnesių (5 priedas) – 40 (keturiasdešimt) Eur;

29.13. už duomenų pakeitimą galiojančiame nuolatiniame biliete, gyventojų ir komercinių patalpų savininko (valdytojo) leidime, rezervavimo vietą nurodančiame leidime ir nuolatinio bilieto ar leidimo statyti automobilius rezervuotose stovėjimo vietose bei gyventojų ir komercinių patalpų savininko (valdytojo) leidimo dublikato išdavimą – 2 (du) Eur;

29.14. už elektromobilio elektroninį nuolatinį bilietą vienam automobiliui stovėti visose mokamose stovėjimo vietose dvylika mėnesių (šių nuostatų VII skyriuje nustatyta tvarka) – 0 Eur (nemokamai). Nuolatinis elektroninis bilietas elektromobilių valdytojams išduodamas pateikus prašymą ir automobilio registracijos liudijimą. Hibridinių automobilių valdytojams nuolatiniai bilietai neišduodami;

29.15. sumokėjus vietinę rinkliavą už stovėjimą raudonojoje zonoje, automobilį galima statyti ir žaliojoje zonoje; sumokėjus vietinę rinkliavą už stovėjimą žaliojoje zonoje, automobilį galima statyti tik žaliojoje zonoje. Ši nuostata taikoma, kai vietinė rinkliava mokama pagal Nuostatų
29.1–29.8 papunkčius;

  Â29.16. už automobilio valdytojo (vairuotojo), deklaravusio gyvenamąją vietą gyvenamojoje patalpoje (bute), esančioje apmokestintoje daugiabučio gyvenamojo namo teritorijoje, kurioje galioja gyventojams išduodami leidimai statyti automobilius mokamose automobilių stovėjimo vietose (toliau – gyventojo leidimas), pirmojo automobilio stovėjimą:

29.16.1. raudonojoje zonoje – 10 (dešimt) Eur per metus;

29.16.2. žaliojoje zonoje – 5 (penki) Eur per metus;

29.17. už automobilio valdytojo (vairuotojo), deklaravusio gyvenamąją vietą gyvenamojoje patalpoje (bute), esančioje apmokestintoje daugiabučio gyvenamojo namo teritorijoje, kurioje galioja gyventojams išduodami leidimai statyti automobilius mokamose automobilių stovėjimo vietose, ir turinčio gyventojo leidimą, antrojo automobilio stovėjimą daugiabučio gyvenamojo namo teritorijoje:

29.17.1. raudonojoje zonoje – 40 (keturiasdešimt) Eur per metus;

29.17.2. žaliojoje zonoje – 20 (dvidešimt) Eur per metus;

29.18. už automobilio valdytojo (vairuotojo), turinčio rinkliavos operatoriaus išduotą komercinių patalpų savininko (valdytojo) leidimą, automobilio stovėjimą apmokestintoje daugiabučio gyvenamojo namo teritorijoje:

29.18.1. raudonojoje zonoje – 20 (dvidešimt) Eur per mėnesį;

29.18.2. žaliojoje zonoje – 10 (dešimt) Eur per mėnesį.

VI SKYRIUS

GYVENTOJŲ IR komercinių patalpų savininko (valdytojo) LEIDIMŲ IŠDAVIMAS, NAUDOJIMAS, PAKEITIMAS IR PANAIKINIMAS

 

30. Gyventojo leidimą, suteikiantį teisę statyti automobilį mokamose automobilių stovėjimo vietose, esančiose apmokestintoje daugiabučio gyvenamojo namo teritorijoje (6 priedas), išduoda rinkliavos operatorius automobilio valdytojui (vairuotojui), sumokėjusiam nustatyto dydžio vietinę rinkliavą ir pateikusiam:

30.1. užpildytą rinkliavos operatoriaus nustatytos formos prašymą, kuriame nurodomas lengvojo automobilio valstybinis numeris;

30.2. vairuotojo pažymėjimą, išduotą prašančiojo vardu;

30.3. Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka išduotą pažymą arba išrašą dėl asmens deklaruotos gyvenamosios vietos gyvenamojoje patalpoje (bute), kurioje galioja gyventojams išduodami leidimai statyti automobilius apmokestintoje daugiabučio gyvenamojo namo teritorijoje esančiose automobilių stovėjimo vietose;

31. Gyventojo leidimas galioja šalia asmens, kuriam išduotas toks leidimas, deklaruotos (registruotos laikinos) gyvenamosios vietos nustatytoje teritorijoje. Gyventojų leidimų galiojimo teritorijas ir jų ribas nustato ir tvirtina Savivaldybės taryba. Pasikeitus gyventojo leidime nurodytam automobiliui ar jo valstybiniam numeriui, automobilio valdytojui (vairuotojui), pateikusiam rinkliavos operatoriui nustatytos formos prašymą ir vairuotojo pažymėjimą, išduotą prašančiojo vardu, ir sumokėjusiam 29.13 papunktyje nustatyto dydžio vietinę rinkliavą, gyventojo leidimas keičiamas, atnaujinant automobilio duomenis. Šis gyventojo leidimas išduodamas iki keičiamo, bet nepasibaigusio, gyventojo leidimo galiojimo termino pabaigos.

32. Komercinių patalpų savininko (valdytojo) leidimą, suteikiantį teisę statyti lengvąjį automobilį mokamose automobilių stovėjimo vietose apmokestintoje daugiabučio (-ų) namo (-ų) teritorijoje (7 priedas), asmens, šioje teritorijoje valdančio negyvenamosios paskirties (išskyrus pagalbinio ūkio paskirties patalpas) arba gyvenamosios paskirties (taikoma asmenims, galintiems teisėtai vykdyti komercinę veiklą gyvenamosios paskirties patalpose) patalpą, prašymu išduoda rinkliavos operatorius lengvojo automobilio valdytojui (vairuotojui), pateikusiam:

32.1. užpildytą rinkliavos operatoriaus nustatytos formos prašymą, pasirašytą patalpų savininko ar teisėto valdytojo (naudotojo), kuriame turi būti:

32.1.1. nurodytas lengvojo automobilio valdytojas (vairuotojas), kuriam prašoma išduoti komercinių patalpų savininko (valdytojo) leidimą;

32.1.2. nurodyta, kad negyvenamosios arba gyvenamosios paskirties patalpoje vykdoma komercinė veikla;

32.1.3. nurodytas lengvojo automobilio valstybinis numeris;

32.2. nuostatų 32.1.2 papunktyje nurodytos patalpos Nekilnojamojo turto registro išrašą (su duomenimis apie nuomos ar panaudos sutarties įregistravimą, jeigu prašymą pasirašė asmuo, valdantis patalpas nuomos ar panaudos teise);

32.3. dokumentą, patvirtinantį, kad sumokėta nustatyto dydžio vietinė rinkliava.

33. Gyventojo ir komercinių patalpų savininko (valdytojo) leidimų skaičius yra ribojamas:

33.1. apmokestintoje teritorijoje esančios gyvenamosios paskirties patalpos, kuriai suteiktas unikalus numeris, adresu gali būti išduodami ne daugiau kaip du gyventojo leidimai – vienas už pirmojo automobilio stovėjimą (mokant vietinę rinkliavą, nustatytą nuostatų 29.16 papunktyje) ir vienas už antrojo automobilio stovėjimą (mokant vietinę rinkliavą, nustatytą nuostatų 29.17 papunktyje);

33.2. apmokestintoje daugiabučio gyvenamojo namo teritorijoje esančios negyvenamosios paskirties arba gyvenamosios paskirties patalpos (taikoma asmenims, galintiems teisėtai vykdyti komercinę veiklą gyvenamosios paskirties patalpose), kuriai suteiktas unikalus numeris, adresu gali būti išduodamas vienas komercinių patalpų savininko (valdytojo) leidimas;

33.3. vienam nekilnojamojo turto vienetui gali būti išduodamas vienos rūšies leidimas.

34. Gyventojo ir asmens, turinčio komercinių patalpų savininko (valdytojo) leidimą, automobiliui vieta nėra rezervuojama.

35. Gyventojo ir komercinių patalpų savininko (valdytojo) leidimai gali būti panaikinami, jei jie netinkamai naudojami (pateikti klaidingi duomenys, leidimas gautas siekiant jį naudoti kito asmens, kuris neturi teisės gauti atitinkamą leidimą, poreikiams ir pan.) ar po jų išdavimo pasikeitė sąlygos, kuriomis remiantis leidimas buvo išduotas. Apie leidimo panaikinimą rinkliavos operatorius leidimą gavusį asmenį informuoja raštu jo prašyme nurodytu adresu arba elektroniniu paštu 5 (penkios) darbo dienos prieš leidimo panaikinimą, nurodydamas leidimo panaikinimo priežastis. Automobilio valdytojui (vairuotojui) per šį terminą nepašalinus nustatytų leidimo naudojimo trūkumų, leidimas panaikinamas. Naujas leidimas šiam asmeniui neišduodamas 1 (vienus) metus, terminą skaičiuojant nuo rinkliavos operatoriaus sprendimo panaikinti leidimą priėmimo dienos, išskyrus atvejus, jei leidimas panaikinamas pačiam asmeniui nustatyta tvarka pranešus apie duomenų pasikeitimą, kuris sąlygojo leidimo panaikinimą.

36. Rinkliavos operatorius turi išduoti gyventojo ar komercinių patalpų savininko (valdytojo) leidimą arba motyvuotai atsisakyti jį išduoti, jeigu dokumentų priėmimo metu pastebima neatitikimų, klaidų ir (ar) trūkumų, kurių negalima ištaisyti prašymo pateikimo metu. Tokiu atveju rinkliavos operatorius asmens pildomame prašyme nurodo priežastį (-is), dėl kurių leidimas negali būti išduotas. Prašymą teikiantis asmuo turi teisę ištaisyti nustatytus neatitikimus, klaidas ir (ar) trūkumus ir pakartotinai kreiptis dėl gyventojo ar komercinių patalpų savininko (valdytojo) leidimo išdavimo.

 

VII SKYRIUS

ELEKTROMOBILIŲ LEIDIMŲ IŠDAVIMAS IR NAUDOJIMAS

 

37. Elektromobilio leidimą statyti automobilį mokamose automobilių stovėjimo vietose išduoda rinkliavos operatorius automobilio valdytojui (vairuotojui), pateikusiam:

37.1. užpildytą rinkliavos operatoriaus nustatytos formos prašymą, kuriame nurodomi automobilio duomenys (markė, modelis, valstybinis numeris);

37.2. automobilio registracijos liudijimą.

38. Elektromobilio leidimas išduodamas automobilių, kuriuose energija mechaniniam judesiui atlikti tiekiama tik iš elektros energijos kaupiklio, valdytojams (vairuotojams). Hibridinių automobilių valdytojams (vairuotojams) elektromobilio leidimas neišduodamas.

39. Elektromobilių leidimų duomenys kaupiami elektroniniame Elektromobilių leidimų registre.

40. Rinkliavos operatorius turi išduoti elektromobilio leidimą arba motyvuotai atsisakyti jį išduoti per 5 (penkias) darbo dienas nuo prašymo (su visais reikalaujamais duomenimis) išduoti elektromobilio leidimą gavimo. Atsisakoma išduoti elektromobilio leidimą, jei:

40.1. pateikiami ne visi nuostatų 37 punkte nurodyti dokumentai ar netinkamai užpildyta prašymo forma;

40.2. nurodytas automobilis neatitinka nuostatų 38 punkte nurodytų reikalavimų elektromobilio leidimui išduoti.

 

VIII SKYRIUS

RINKLIAVOS GRĄŽINIMAS

 

41. Rinkliava grąžinama tik Lietuvos Respublikos rinkliavų įstatymo 132 straipsnyje nustatytais atvejais.

42. Rinkliava grąžinama tokia tvarka:

42.1. Rinkliavos mokėtojas rinkliavos operatoriui pateikia motyvuotą prašymą dėl rinkliavos grąžinimo kartu su prašyme nurodytus faktus pagrindžiančiais dokumentais.

42.2. Rinkliavos operatorius per 20 darbo dienų nuo prašymo gavimo dienos išnagrinėja prašymą ir grąžina rinkliavą rinkliavos mokėtojui arba rinkliavos mokėtojui motyvuotai atsako, dėl kokių priežasčių sumokėta rinkliava nebus grąžinta. Rinkliavos operatorius, jeigu rinkliavos mokėtojo pateikti dokumentai nepagrindžia rinkliavos grąžinimo priežasties, turi teisę pareikalauti papildomų faktus pagrindžiančių dokumentų ir prašymą pakartotinai išnagrinėti per 10 darbo dienų nuo papildomų dokumentų gavimo dienos.

42.3. Rinkliava, paimta pažeidžiant šiuos nuostatus, arba permokėta vietinė rinkliava per 20 darbo dienų nuo rinkliavos operatoriaus sprendimo priėmimo dienos grąžinama rinkliavos mokėtojui į prašyme nurodytą banko sąskaitą.

42.4. Rinkliavos mokėtojas, įsigijęs nuolatinį bilietą, gyventojo ir komercinių patalpų savininko (valdytojo) leidimą ar rezervavęs vietą (-as) automobiliui (-iams) stovėti (įsigijęs leidimą ir sudaręs Sutartį) ir dėl tam tikrų priežasčių nusprendęs atsisakyti nuolatinio bilieto ar leidimo, rinkliavos operatoriui pateikia motyvuotą prašymą dėl rinkliavos grąžinimo. Jo sumokėta rinkliava perskaičiuojama pagal toliau nurodytą formulę ir grąžinama tik už mėnesius, einančius po sprendimo priėmimo panaikinti leidimą dienos.

Rinkliavos mokėtojui grąžinamos sumokėtos rinkliavos perskaičiavimo formulė:

GS =

S

× NPL

AL

 

kur:

GS – perskaičiuota grąžinama suma Eur;

S – visa sumokėta suma Eur;

AL – apmokėtas laikotarpis mėnesiais;

NPL – neteikiamos paslaugos laikotarpis mėnesiais.

43. Rinkliavos mokėtojui už sumokėtas, bet planuojamas nepanaudoti rezervuotas stovėjimo vietas, rinkliava grąžinama tik rinkliavos mokėtojui grąžinus leidimus, suteikiančius teisę automobiliams stovėti leidime nurodytoje vietoje, nutraukus sudarytą Sutartį tarp rinkliavos mokėtojo ir rinkliavos operatoriaus ir demontavus kelio ženklus, nurodančius rezervuotas stovėjimo vietas.

44. Juridiniam asmeniui, rezervavusiam stovėjimo vietą (-as) ir dėl atliekamų gatvės ar aikštės remonto darbų, įskaitant žemės kasinėjimo darbus, jomis nepasinaudojus daugiau kaip 15 kalendorinių dienų, grąžinama sumokėta mėnesinė suma. Nepanaudotų rezervuotų stovėjimo vietų dėl atliekamų gatvės ar aikštės remonto darbų, įskaitant žemės kasinėjimo darbus, žymėjimo tvarką nustato rinkliavos operatorius.

45. Vietinė rinkliava negrąžinama, jei išvykstama iš automobilio stovėjimo vietos anksčiau, nei pasibaigia laikas, už kurį sumokėta vietinė rinkliava.

IX SKYRIUS

ATSAKOMYBĖ UŽ RINKLIAVOS MOKĖJIMO TVARKOS PAŽEIDIMUS

46. Automobilio vairuotojas (valdytojas), padaręs šiuose nuostatuose numatytos vietinės rinkliavos mokėjimo tvarkos pažeidimus, atsako Lietuvos Respublikos administracinių teisės nusižengimų kodekso, kitų teisės aktų ir šių nuostatų nustatyta tvarka.

47. Šiuose nuostatuose nustatytos vietinės rinkliavos mokėjimo tvarkos pažeidimus fiksuoja rinkliavos operatorius tokia tvarka:

47.1. vietinės rinkliavos mokėjimo tvarkos pažeidimas fiksuojamas darant nuotraukas arba vaizdo įrašą, kuriuose būtų pažymėti duomenys (pažeidimo vieta, data, laikas), padedantys nustatyti administracinio teisės nusižengimo faktą;

47.2. už automobilio vairuotojo pusės stiklo valytuvo paliekamas informacinis pranešimas apie įvykdytą pažeidimą; pranešimo tekstas turi būti suderintas su Savivaldybės administracijos Viešosios tvarkos skyriumi;

47.3. informacinio pranešimo kopija kartu su užfiksuotais įrodymais dėl įvykdyto administracinio teisės nusižengimo perduodama Savivaldybės administracijos Viešosios tvarkos skyriui tarpusavyje suderinta tvarka ir terminu, kuris turėtų būti ne ilgesnis kaip 5 darbo dienos.

48. Vietinės rinkliavos mokėjimo tvarkos administracinių teisės nusižengimų protokolus surašo Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu įgalioti Savivaldybės administracijos Viešosios tvarkos skyriaus specialistai.

49. Administracinių teisės nusižengimų bylos nagrinėjamos ir administracinės nuobaudos už vietinės rinkliavos mokėjimo tvarkos pažeidimus skiriamos teisės aktų numatyta tvarka.

X SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

50. Vietinės rinkliavos administravimo veiksmai, nereglamentuoti šiuose nuostatuose, atliekami vadovaujantis Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais vietinės rinkliavos administravimo tvarką reglamentuojančiais teisės aktais.

51. Automobilių valdytojai (vairuotojai) rinkliavos operatoriaus atsisakymą išduoti gyventojo, komercinių patalpų savininko (valdytojo) ar elektromobilio leidimą gali apskųsti Savivaldybės administracijai ne vėliau kaip per 20 (dvidešimt) darbo dienų nuo atsisakymo išduoti gyventojo, komercinių patalpų savininko (valdytojo) ar elektromobilio leidimą gavimo dienos. Savivaldybės administracijai patenkinus automobilio valdytojo (vairuotojo) skundą dėl atsisakymo išduoti leidimą, rinkliavos operatorius privalo išduoti gyventojo, komercinių patalpų savininko (valdytojo) ar elektromobilio leidimą ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo pakartotinio automobilio valdytojo (vairuotojo) prašymo gavimo dienos.


UAB "Panevėžio būstas"
Kodas: 147146333
PVM kodas: LT471463314
Marijonų g. 36 - 3, Panevėžys
Tel./faksas 8 45 465907
El.paštas: panbustas@panbustas.lt

Darbo laikas

I -V   8.00 - 16.45 val.
V      8.00 - 15.30 val.
Pietūs:   12.00 - 12.30 val.

Avarinė tarnyba

Tarnyba iškviečiama: 8-45 46 58 21

Darbo laikas: I - VII 8.00 - 20.00